Szkolenia

[layerslider_vc id=”1″]

Szkolenia

Nasze szkolenia traktujemy jako element systemowej pracy z organizacją. Program i metody pracy przygotowujemy biorąc pod uwagę potrzeby całej organizacji, zespołu oraz jednostek jako systemów. Prowadzimy szkolenia uwzględniając proces grupowy. Pracujemy metodą kontraktową zgodnie z zasadami Analizy Transakcyjnej. Prowadzimy szkolenia dla zespołów oraz indywidualne.

Systemowa praca z organizacją z perspektywy wewnętrznego specjalisty HR

Źródeł podejścia systemowego należy szukać w obserwacjach praktyków wskazujących, że w złożonych systemach nie sprawdzają się proste prawidłowości. Im bardziej rzeczywistość z którą specjalista HR pracuje jest złożona, tym więcej występuje w niej procesów niejasnych i nieprzewidywalnych. Podejście systemowe umożliwia skuteczne radzenie sobie w złożonym i nieprzewidywalnym świecie procesów organizacyjnych i daje specjalistom HR narzędzie do diagnozowania, planowania i realizacji zadań. Pozwala nadać strukturę temu, co niejasne i znaleźć drogę do skutecznego wprowadzania zmian.

Sprzedaż i negocjacie.

Każdy z nas potrafi wydzielić z naszego życia różne etapy. Sprzedaż i negocjacje w swoim klasycznym ujęciu również można na nie podzielić. Zapraszamy do innej perspektywy, w której zdolności, a nie schemat tylko, sprzedawcy czy negocjatora będą decydował o jego skuteczności.

Zarządzanie i przywództwo.

Celem warsztatów jest podjęcie pracy nad zmianą stylu zarządzania w organizacji. Kadra menedżerska uczestnicząca w warsztatach rozpocznie pracę nad zdiagnozowaniem procesów zarządzania obecnie funkcjonujących w firmie oraz określeniem, jaka zmiana powinna nastąpić w stylu funkcjonowania menedżerów w firmie na wszystkich szczeblach zarządzania. Warsztaty strategiczne są efektywną metodą pracy gdy konieczne zdefiniowanie i wdrożenie nowego stylu zarządzania kadry menedżerskiej.

Rozwój kompetencji specjalistycznych.

Rozwój kompetencji osobistych wymaga zdolności do stawiania sobie pytań i szukania na nie odpowiedzi. Zdolności ta się rozwija tak długo, jak długo pytania o siebie samego są dla nas wyzwaniem, pozwalają odkrywać w sobie nowe przestrzenie do rozwoju.

Komunikacja.

Jak szkolić innych – train the trainer. Doskonalenie umiejętności prowadzenia szkoleń.
Wzmocnienie kompetencji trenerów wewnętrznych poprzez całościowy projekt wspierający ich pracę.
W programie szkolenia:
– Poprawa technik przekazu wiedzy i pracy z grupą.
– Pogłębiona analiza umiejętności trenerskich i własnego stylu pracy.
– Rozwój najważniejszych umiejętności trenerskich zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami.

Rozwój kompetencji osobistych.

Jak szkolić innych – train the trainer. Doskonalenie umiejętności prowadzenia szkoleń.
Wzmocnienie kompetencji trenerów wewnętrznych poprzez całościowy projekt wspierający ich pracę.
W programie szkolenia:
– Poprawa technik przekazu wiedzy i pracy z grupą.
– Pogłębiona analiza umiejętności trenerskich i własnego stylu pracy.
– Rozwój najważniejszych umiejętności trenerskich zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami.

2 be or not 2 be – sztuka wystąpień publicznych.

Dzisiaj łatwość nawiązywania kontaktów, prezentowanie własnego zdania, opanowanie stresu związanego z publicznym wystąpieniem, to podstawowe umiejętności, które często decydują o tym, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Należy więc zadać sobie pytania: co sprawia, że nie potrafimy przekazać innym tego co chcemy? Dlaczego, gdy chcemy publicznie zabrać głos, paraliżuje nas strach? Warto szukać odpowiedzi, bo bez względu na to jaką zajmujemy pozycję zawodową często jest to nasze być, albo nie być. Zapraszamy na warsztaty autoprezentacji, by nasze słowa, ale i gesty, słuchanie, milczenie, pauzy, miały ogromne znaczenie dla innych.

Kobieta w roli managera.

Choć większość menedżerów to mężczyźni, kobiety z racji tego, że potrafią inaczej spojrzeć na relacje z innymi, na zespoły czy wreszcie na siebie same, mogą wykorzystać te możliwości do stworzenia własnego, indywidualnego stylu. Jak odnaleźć drogę do siebie samej w roli menedżera uczą te właśnie zajęcia.

Akademia asesorów i trenerów AC/DC© pierwsza w Polsce szkoła AC/DC w ujęciu systemowym.

Uczymy procesu oceny potencjału czy kompetencji w ujęciu systemowym, które dostarcza innych, niż tylko behawioralne, możliwości oceny. Akademia wszechstronnie przygotowuje absolwentów do pełnienia funkcji istotnych dla przeprowadzenia procesu AC/DC w organizacji:
– Asesora,
– Trenera planującego i prowadzącego sesje
– Osoby przeprowadzającej rozmowy z osobami ocenianymi po sesji AC/DC
Uczestnicy poznają prawidłowości związane z prowadzeniem procesu oceny, projektowania sesji i doboru ćwiczeń z uwagi na proces grupowy oraz cele prowadzonej oceny, prowadzenia pracy w zespole asesorów, przygotowywania opisów potencjału osób ocenianych, przeprowadzania rozmów rozwojowych z uczestnikami sesji AC/DC.

Ocena pracownika w praktyce.

Ocena pracownika jest bardzo ważnym elementem zarządzania i budowania kultury organizacji. Dla przełożonych i podwładnych często wiąże się ze stresem, budzi wiele obaw i wyobrażeń. Tymczasem rozmowa oceniająca oprócz swojego aspektu rozwojowego, może być znakomitą okazją do zbudowania dobrej, rzeczowej relacji pomiędzy podwładnym a przełożonym, może zainicjować lepszą relację czy bardziej efektywną współpracę.

Diagnoza i interwencja w pracy z organizacją.

Warsztaty są dla osób, które mają doświadczenie w pracy w organizacjach, szczególnie gdy pełnią funkcje kierownicze albo przygotowują się do ich pełnienia lub pracują z organizacjami w roli trenera czy coacha i są zainteresowane wzmacnianiem swoich kompetencji diagnozowania oraz prowadzenia działań w pracy wewnątrz organizacji.

Budowanie zespołu.

Zajęcia są przeznaczone dla osób kierujących zespołami oraz przygotowujących się do pełnienia tej roli. Uczestnicy poznają prawidłowości funkcjonowania zespołów oraz własne wzorce, które będą się uruchamiać w procesie budowania zespołu. Przepracowanie tych wzorców, wzmocnienie tego, co buduje umiejętności budowania zespołu to podstawowe korzyści jakie może przynieść szkolenie. Inne korzyści są związane z poszerzeniem umiejętności budowania zespołu w oparciu o prawidłowości, które wyznaczają funkcjonowanie i rozwój zespołów.

Warsztaty komunikacji i współpracy w zespole.

Warsztaty są doskonałą formą rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz równocześnie wzmocnienia efektywności współpracy zespołu. Uczestnicy uzyskują informacje na temat swojego, indywidualnego stylu komunikowania się i współpracy z innymi Równocześnie mają okazję przyjrzeć się typowemu dla całego zespołu wzorcowi współpracy i komunikowania się i pracować nad wzmocnieniem tego co tworzy ich indywidualną i zespołową efektywność. Dla menedżerów zespołów, którzy uczestniczą w zajęciach są one doskonałą okazją do przyjrzenia się swoim i zespołowym mechanizmom wpływającym na uzyskiwane przez zespół efekty. Korzyścią z przeprowadzenia warsztatów jest praca w oparciu o wzorce ujawniające się w sytuacjach zadaniowych. Zajęcia dostarczają doświadczeń integrujących zespół.