Konsultacje

[layerslider_vc id=”1″]

Do czego służą konsultacje?

Celem konsultacji jest wprowadzenie efektywnej zmiany w funkcjonowaniu klienta, którym może być organizacja, zarząd firmy, zespół czy jednostka. Prowadzimy konsultacje w sytuacjach trudnych, intensywnych zmian, gdy dotychczasowe metody radzenia sobie z sytuacją okazały się niewystarczające. Dobra konsultacja to odpowiednia diagnoza, wybór optymalnych metod działania i efektywne wprowadzenie zmiany. Celem konsultacji jest wzmocnienie autonomii klienta i jego zasobów do rozwoju. Proces pracy konsultanta nie polega tylko na doradztwie.
Konsultant towarzyszy w zmianie, uruchamia zasoby klienta, wzmacnia wzorce efektywnego funkcjonowania.

Konsultacje w sytuacjach problemowych.

Sytuacje problemowe mogą dotyczyć całej organizacji, zespołu, działu firmy, lub jednostki. Problemy mogą przejawiać się w postaci spadku motywacji lub satysfakcji pracowników, spadku efektywności, trudnościach w przepływie informacji, podejmowaniu decyzji, czy też braku zmiany pomimo podejmowanych ku temu działań. Współpracując w obszarze konsultacyjnym nie przychodzimy z gotową diagnozą i przygotowanymi rozwiązaniami. Poszukujemy takich dróg rozwiązania problemu, które są najbardziej efektywne. Przygotowujemy klienta do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości, by nasza pomoc nie była już potrzebna.

Konsultacje w sytuacjach konfliktowych.

Konsultacje służą zdefiniowaniu problemów przejawiających się utrzymywaniem sytuacji napięcia, konfliktu, trudności we współpracy oraz uruchomieniem wewnętrznych zasobów zespołu, poszczególnych osób czy całej organizacji do radzenia sobie z sytuacjami konfliktów.

Warsztaty strategiczne.

Celem warsztatów jest podjęcie pracy nad zmianą stylu zarządzania w organizacji. Kadra menedżerska uczestnicząca w warsztatach rozpocznie pracę nad zdiagnozowaniem procesów zarządzania obecnie funkcjonujących w firmie oraz określeniem, jaka zmiana powinna nastąpić w stylu funkcjonowania menedżerów w firmie na wszystkich szczeblach zarządzania. Warsztaty strategiczne są efektywną metodą pracy gdy konieczne zdefiniowanie i wdrożenie nowego stylu zarządzania kadry menedżerskiej.

Warsztaty komunikacji i współpracy.

Celem warsztatów jest wzmocnienie tych wzorców funkcjonowania zespołów, które wzmacniają ich efektywność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, usprawniają komunikację. Warsztaty dostarczają wiedzy na temat sposobów działania zespołów, które mogą obniżać ich efektywność oraz sposobów radzenia nimi. Dostarczają zespołom oraz menedżerom koniecznej wiedzy co należy wzmacniać w zespołach i w jaki sposób, jakie sposoby zarządzania są najbardziej efektywne w danym momencie rozwoju zespołu, jakie kompetencje menedżerskie powinien wzmacniać szef zespołu.